Τρίτη , 7 Φεβρουαρίου 2023

Σημαντικά ερωτήματα σχετικά́ με τα προγράμματα Πιστοποιητικού́ Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του ν. 4957/2022)

Κατά τη συζήτηση των άρθρων του νόμου 4957/2022, τον περασμένο Ιούλιο, διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας για το άρθρο 99 που αφορά στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και στο άρθρο 456 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και σχολών που είχαν ήδη πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ. Επίσης, οι μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για όσους δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ́ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών και δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρωτοετείς που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές με βάση τα δεδομένα του προηγουμένου νομικού́ πλαισίου (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957).

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας διαφωνούν με τις διατάξεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας διότι τα εν λόγω τμήματα είχαν διαμορφώσει με βάση την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους. Οι προβλέψεις του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022 ανατρέπουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν την άμεση αναθεώρησή του, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών υπογραμμίζουν πως η κατάργηση των ΦΕΚ από τον ερχόμενο Αύγουστο «δημιουργεί́ εύλογα μεγάλά προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς μάλιστα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας» και ζητούν να εξαιρεθούν τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία θα συνεχίσουν να πιστοποιούν την Π.Δ.Ε. των αποφοίτων τους, ενδεχομένως βάσει ενός πίνακα μαθημάτων εγκεκριμένων και αξιολογημένων από αρμόδια επιτροπή, έτσι ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω αναγνώρισή τους από οποιαδήποτε άλλη Δομή. Επίσης παράγοντες της σχολής θεωρούν, πέρα από την υποβάθμιση των μαθήματων του ειδικού́ γνωστικού́ αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, μη επιστημονική́ την τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS.

Προβλήματα φαίνεται να εγείρονται και από το γεγονός ότι, στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύνανται να γίνουν δεκτοί όσες/όσοι έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται ένα ασφυκτικό́ πλαίσιο για το 4ο  έτος φοίτησης.

Δικαιολογημένη θεωρούμε επίσης και την ανησυχία που έχει εκφραστεί από φοιτητικούς συλλόγους (π.χ. Φοιτητές Μουσικών Σπουδών Παν. Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Κρήτης κ.ά.) για τις επιπτώσεις (οικονομικές και κοινωνικές) που θα έχει τυχόν παράταση των σπουδών τους κατά ένα έτος.

Τέλος, αναμένεται ότι ο αριθμός των φοιτητριών, φοιτητών και αποφοίτων που θα ζητήσουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα είναι μεγάλος. Το αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τα Α.Ε.Ι. είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη. Δεν αφορά μόνο στα θέματα χρηματοδότησης (παρ. 8, άρ. 99, 4957/22) αλλά και στη διαθεσιμότητα του προσωπικού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, αν το υπουργείο δεν φροντίσει να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να ρυθμιστούν τα παραπάνω θέματα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις των άμεσα εμπλεκομένων, πολύ φοβούμαστε ότι ένας ακόμη νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Είτε δεν θα εφαρμοστεί, είτε θα εφαρμοστεί χωρίς να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Να θυμίσουμε ότι οι ως άνω διατάξεις δεν τέθηκαν σε διαβούλευση και δεν είχαν προηγηθεί συζητήσεις με τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι. οι οποίες ζητούν ουσιαστική συζήτηση έστω και εκ των υστέρων.

Της Σοφίας  Ασημακοπούλου
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares