Παρασκευή , 14 Ιουνίου 2024
Τελευταία Νέα

Ρύθμιση χρεών: Αντίστροφη μέτρηση για τις 72 δόσεις για οφειλές προς τους Δήμους

Λίγες ημέρες απομένουν προκειμένου όλοι εκείνοι που έχουν οφειλές προς του δήμους να ενταχθούν στην σχετική ρύθμιση χρεών που τρέχει και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις.

Η προθεσμία για τη ρύθμιση χρεών είναι έως τις 30 Ιουνίου και οι οφειλέτες θα έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους προς τους δήμους οι οποίες δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης έχουν οι πολίτες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Να σημειωθεί ότι η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις των 100 δόσεων και θέλουν να επανενταχθούν για να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με τους δήμους.

Οι σχετικές αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο δήμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου. Η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων επικυρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης ενώ οι 100 δόσεις αναβιώνουν με την πληρωμή δυο δόσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Με νέα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών αποκαλύπτει τα «ψιλά γράμματα» της νέας ρύθμισης των 36-72 δόσεων και ξεκαθαρίζει τη διαδικασία αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Οφειλές προς τους δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις είτε σε 37 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% στην πρώτη περίπτωση (των 2 έως 36 δόσεων) ή πλέον 1,5% στη δεύτερη περίπτωση (των 37 έως 72 δόσεων).

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο οφειλέτης απαιτείται:

α) να μην είχε αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1η.11.2021 και επιπλέον εφόσον είχε υπαχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων να μην την έχει απωλέσει έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση

β) να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.

γ) κατά τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3. Ελάχιστη μηνιαία δόση. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, πλην της τελευταίας.

4. Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021, έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι όροι των εν λόγω ρυθμίσεων τηρούνταν κατά την 1η.2.2023 και εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 1η.2.2023.

5. Εάν υπάρχουν λοιπές αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν την 1η.11.2021, ακόμα και εάν αυτές ρυθμιστούν, ο οφειλέτης δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαχθεί σ’ αυτήν.

6. Εξαιρέσεις. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται, εξάλλου, όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. τα μισθώματα) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

7. Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, εάν έχει λοιπές αρρύθμιστες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.2.2023 και δεν τις έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων κατά περίπτωση.

Απώλεια ρύθμισης

8. Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μιας (1) μηνιαίας δόσης.

9. Η υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης.

Αναβίωση παλιών ρυθμίσεων 100 δόσεων

Ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις (των άρθρων 110-117 του ν. 4611/2019 και των άρθρων 165-172 του ν. 4764/2020), που χάθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, μπορούν να αναβιώσουν, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτές. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να καταβληθούν υποχρεωτικά η τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει, καθώς και μια επιπλέον δόση, που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.

Μετά την επανένταξη, καταβάλλονται πρώτα οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που είχαν ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες δεν επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, και στην συνέχεια ακολουθούν οι ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης που έληγαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, οι οποίες επιβαρύνονται με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής.

Δεν επιτρέπεται η επανένταξη οφειλέτη σε σχήμα λιγότερων δόσεων και μεγαλύτερου ποσοστού διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων ή σε σχήμα περισσότερων δόσεων και μικρότερου ποσοστού διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων από τον αριθμό δόσεων και το ποσοστό διαγραφής προσαυξήσεων και προστίμων που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση στην οποία εντάχθηκε ο οφειλέτης.

Αν ο οφειλέτης, κατά την ημερομηνία επανένταξης, έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο αυτών με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση για τις ως άνω λοιπές αρρύθμιστες οφειλές στο παρελθόν, έχει τη δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας.

Shares