Τελευταία Νέα

Πώς και πότε διαγράφει φόρους η εφορία;..

Το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ έχει εμμέσως διαγράψει η φορολογική διοίκηση από την αρχή του έτους από οφειλέτες του δημοσίου. Πρόκειται για το ποσό που έχει χαρακτηριστεί  ως ανεπίδεκτο είσπραξης και πλέον η φορολογική διοίκηση δεν πραγματοποιεί ενέργειες για την είσπραξή του

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για την παρακολούθηση της φορολογικής διοίκησης το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων ανέρχεται στα 104,3 δισεκατομμύρια ευρώ (στοιχεία Μαρτίου 2019). Μόνο που μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό δεν μπορεί να εισπραχθεί. Επισήμως, η εφορία έχει χαρακτηρίσει ως ανεπίδεκτο είσπραξης το ποσό των 18,269 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό το οποίο χρωστούν φορολογούμενοι οι οποίοι αντικειμενικά δεν μπορούν να το εξοφλήσουν επειδή δεν διαθέτουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία ή η φορολογική διοίκηση έχει ολοκληρώσει την έρευνά της και δεν μπόρεσε να εντοπίσει περιουσιακά τους στοιχεία.

Όταν μια οφειλή χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο της φορολογικής διοίκησης και η τελευταία δεν προχωρά πλέον σε ενέργειες για την είσπραξή της. Ο οφειλέτης, ωστόσο, παραμένει στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ενώ παραμένουν σε ισχύ και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του (πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, δέσμευση τραπεζικών θυρίδων κλπ).

Μια οφειλή χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη.

β) Διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου καταγωγής.

γ) Διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

δ) Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό.

ε) Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα στη Φορολογική Διοίκηση και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μητρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία.

στ) Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει περάτωσή της, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω δικαστήριο.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares