«Τα γλυπτά του Παρθενώνα θεωρούνται τα σημαντικότερα σύμβολα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συνεπώς, η επανένωση των μαρμάρων, πέρα από το γεγονός ότι θα ήταν ένδειξη σεβασμού και ύπαρξης πολιτισμένης σχέσης μεταξύ του αποχωρούντος μέλους και της ΕΕ, είναι πολύ περισσότερο νομική επιταγή», είχε τονίσει ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, σε ερώτηση που απηύθυνε για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. 

Η απάντηση της Κομισιόν ήρθε και μας κάνει να θέλουμε να τραβάμε τα μαλλιά μας, καθώς δεν ξέρουμε αν σοβαρολογούν. Όπως αφήνει να εννοηθεί,  δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την επιστροφή των γλυπτών γιατί είναι… παλιά. Ειδικότερα, απομακρύνθηκαν κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και όχι μετά το 1993, καθώς μετά το συγκεκριμένο έτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επέμβει. 

Διαβάστε την απάντηση: 

Η οδηγία 2014/60/ΕΕ, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ, συνιστά σημαντικό μέσο για την υποστήριξη των κρατών μελών στην προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Όπως και η οδηγία 93/7/ΕΟΚ, η νέα οδηγία προβλέπει μηχανισμούς συνεργασίας και δικαστικές διαδικασίες επιστροφής κατά του νομέα, για να διασφαλίζεται η επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί από το έδαφος χώρας της ΕΕ και έχει μεταφερθεί στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 1993 ή μεταγενέστερα.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών παρέχει εγγυήσεις στο βαθμό που εξαρτά την εξαγωγή από την προσκόμιση άδειας εξαγωγής που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Καμία από τις δύο αυτές οδηγίες δεν μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί στην προκειμένη περίπτωση, καθώς τα μάρμαρα του Παρθενώνα απομακρύνθηκαν κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα».

loading...
+       ...