Τελευταία Νέα

Η υποχρέωση της πολιτείας για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και η υποχρέωση καταγραφής δήλωσης προσβασιμότητας παραμένει γράμμα κενό όπως η «αριστεία» και η «επιτελικότητα» της «άριστης» κυβέρνησης.

Με το ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο οι διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Γράφει ο Βασίλης Γκιμίσης Μαθηματικός – Ε M.d.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου οφείλουν να είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (ν. 4727, άρ. 37 «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)».

Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 44 (του ίδιου νόμου) οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων. Επίσης αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 28 του άρθρου 107, «Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο (Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών) ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ…»

Σύμφωνα με το π.δ. 40/2020 το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει την αρμοδιότητα για «την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού…»

Όμως, ως και σήμερα (17/01/2022), ο ιστότοπος “Μητρώο Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών” (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ https://mhdisef.mindigital.gr/) δεν λειτουργεί ενώ πολλοί ιστότοποι οργανισμών του δημόσιου τομέα δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις 30/08/2021, η Ελληνική Λύση έκανε ερώτηση στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για αυτές τις δυσλειτουργίες. Όσον αφορά στον ιστότοπο του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., ο υπουργός μας απάντησε ότι «…βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας καθώς πραγματοποιούνται εργασίες». Δηλαδή, το «προσωρινά», έχει ξεπεράσει τους τέσσερις μήνες. Επίσης μας απάντησαν ότι «με την αναφερόμενη Εκτελεστική Πράξη (εννοούν την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1524 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2018) η παρακολούθηση της συμμόρφωσης διενεργείται επί δείγματος ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, με συγκεκριμένα κριτήρια επί των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείγματος. Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης ορίζεται από τις 23 Ιουνίου 2021 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, δεν προκύπτουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των δημόσιων οργανισμών και φορέων στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους την Δήλωση Προσβασιμότητας»… Όμως φαίνεται να υπάρχει λάθος και εδώ. Στην Οδηγία 2018/1524 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…«Άρθρο 3:Περιοδικότητα της παρακολούθησης…2.Όσον αφορά τους ιστότοπους, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021. Μετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης, η παρακολούθηση διενεργείται ετησίως». Να σημειωθεί ότι, όλα αυτά (οι υποχρεώσεις των οργανισμών του δημοσίου) ήταν γνωστά από τον προηγούμενο νόμο 4591/2019, ενώ οι υπόχρεοι στη συμμόρφωση είχαν ενημερωθεί από τις 20 Μαρτίου 2019 με την εγκύκλιο ΩΦΜΜ465ΧΘΨ-ΧΩΚ.

Τέλος το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως τις 23 Δεκεμβρίου 2021, έπρεπε να υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Δυστυχώς ούτε και αυτό έγινε. Επιπλέον ο ιστότοπος του υπουργείου δεν έχει συμμορφωθεί με τις κείμενες διατάξεις, που το ίδιο συνέταξε και ψήφισε, ακόμα !

Το χειρότερο προφανώς είναι ότι οι συνάνθρωποί μας με δυσκολίες πρόσβασης λόγω διαφόρων μορφών αναπηρίας εξακολουθούν να είναι μερικώς ή ολικώς αποκλεισμένοι και αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. «Η οδηγία για την προσβασιμότητα των δημόσιων ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι κανονισμοί για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία κ.λπ. στερούνται αποτελεσματικής εφαρμογής» (Ομιλία Ι. Βαρδακαστάνη σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης)

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares