Ο οφειλέτης μπορεί να μπει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και να επιλέξει να εντάξει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις -ήδη ρυθμισμένες σε 2-12 ή 2-24 μηνιαίες δόσεις- οφειλές του προς την εφορία οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων οφειλών του και μάλιστα με έκπτωσητουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεωνεκπρόθεσμης καταβολής που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Επιπλέον, εάν το ετήσιο εισόδημα που απέκτησε το 2017 είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ δεν θα υποστεί καμία πρόσθετη επιβάρυνση με τόκους.

Σε πολλές περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου με ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών της τάξεως των 600, των 700, των 800 ή και των 1.000 ευρώ, που βάσει ήδη υφιστάμενων «πάγιων ρυθμίσεων» πρέπει να καταβληθούν σε 2-10 μηνιαίες δόσεις, των 300, 250, 200, 150 ή 100 ευρώ εκάστη, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ίδιων ποσών σε 18-33 μηνιαίες δόσεις των 30-33 ευρώ η κάθε μια.

 Παραδείγματα

  • Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 1.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 5 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 200 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 33 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 5 σε 33 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους 5 επόμενους μήνες κατά 170 ευρώ, από τα 200 στα 30 ευρώ.
  • Φορολογούμενος με δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 3.000 ευρώρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 9 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 333,33 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 60 μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 51 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 9 σε 60 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 9 μήνες κατά 283,33 ευρώ, από τα 333,33 στα 50 ευρώ.