Πέμπτη , 30 Ιουνίου 2022

ΔΕΗ: Κατά παρέκκλιση των συλλογικών συμβάσεων οι νέες προσλήψεις…

Περιορίζεται το «δωρεάν» ρεύμα στους εργαζόμενους

Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για εργαζομένους ΔΕΗ σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Ταυτόχρονα θεσπίζονται οι αναγγελθείσες από τον υπουργό ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη ανατροπές στα εργασιακά και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας εταιρίας ηλεκτρισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες προσλήψεις εργαζομένων θα γίνονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και του κανονισμού προσωπικού της ΔEΗ.

Επιπλέον με το νομοσχέδιο θεσπίζεται πλαίσιο για στοχευμένες εθελούσιες εξόδους στον όμιλο, παραπέμποντας τους όρους και τις προϋποθέσεις στις αποφάσεις της διοίκησης της εταιρίας και της σχετικής επιτροπής προσλήψεων και αμοιβών.

Ειδικότερα, καθιερώνεται ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για το προσωπικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, που θα αφορά όμως μόνο την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, και όχι και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως ισχύει τώρα. Σήμερα, οι παραπάνω δικαιούνται έκπτωση 75%, ενώ στο εξής καθιερώνεται έκπτωση που δεν θα ξεπερνά το 30%. Η έκπτωση θα αφορά μόνο την αξία της ενέργειας, όχι τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Επίσης, με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα και κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού θα απασχολούνται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στη ΔΕΗ. Με το νομοσχέδιο, όπως επεσήμανε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, καταργείται η μονιμότητα για όσους θα προσληφθούν στο εξής στην επιχείρηση ενώ δεν θίγονται οι νυν εργαζόμενοι.

Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο τη μητρική ΔΕΗ, αλλά ολόκληρο τον όμιλο, δηλαδή και τον ΔΕΔΔΗΕ όπως και την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπου και θα επιχειρηθούν μετακινήσεις πλεονάζοντος προσωπικού, εφόσον φυσικά υπάρχουν ανάγκες.

Για τις προσλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών, καθιερώνεται 3ετής σύμβαση ορισμένου χρόνου για τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μια φορά.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται με προκήρυξη της ΔΕΗ. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.

Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες σε συνολικό χρόνο 12 μηνών.

Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση.

Εθελουσία

Με το νομοσχέδιο καθιερώνονται στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού με επιβάρυνση της ίδιας της εταιρείας και με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες. Στα προγράμματα αυτά θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος των κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας.

Το προσωπικό της ΔΕΗ μπορεί να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε άλλες ΔΕΚΟ, όπου το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, μετά από σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Καθιερώνεται επίσης η δυνατότητα μετακινήσεων του προσωπικού από την μητρική ΔΕΗ σε άλλες θυγατρικές που έχουν ανάγκες, όπως κενές θέσεις ή παρεμφερούς κατηγορίας (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Τα Δ.Σ. των θυγατρικών αποστέλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ΔΕΗ, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

Προμήθειες

Στο εξής, η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών θα έχει η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ, η οποία αναβαθμίζεται τόσο ως προς το ρόλο της, όσο και με προσθήκη δύο ακόμη μελών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο ρυθμίζονται θέματα εταιρικού μετασχηματισμού και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, καθώς επίσης άλλες διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου.

Μεγάλο κεφάλαιο είναι επίσης οι διατάξεις που αφορούν τη στήριξη της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, επιβάλλεται η ανάληψη της «καθολικής υπηρεσίας» ρεύματος όχι μόνον στον πρώτο προμηθευτή, αλλά στους τρείς πρώτους εναλλάξ, ενώ μειώνονται οι χρεώσεις ΥΚΩ στο νυχτερινό ρεύμα πάνω από 1600 KWh ανά τετράμηνο.

ethnos.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares