Τετάρτη , 19 Φεβρουαρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ – ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ! Καμία χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει άσυλο σε κάποιον! Ποιες ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ έχουν οι πρόσφυγες και ποιες η ΕΛΛΑΔΑ; …

Έχει γραφεί αρκετές φορές από τους οπαδούς των ανοικτών συνόρων το σύνθημα ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ… ΕΜΕΙΣ… ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ..

Προφανώς ξεχνούν οι κύριοι οπαδοί της ισλαμοποίησης της Ευρώπης μέσω μίας μαζικής εισβολής πως άλλο πράγμα ο πρόσφυγας, άλλο ο μετανάστης κι άλλο ο λαθρομετανάστης – λαθροεισβολέας.

Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο κείμενο για να κατανοήσει κανείς τι ισχύει για τους πρόσφυγες είναι η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1951 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Η σύμβαση για τα δικαιώματα (και τις υποχρεώσεις) των προσφύγων προβλέπει τι ισχύει εφόσον σε κάποιον αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα. Είναι ιδιότητα, όχι απαραίτητα μόνιμη.

Να ξεκινήσουμε με το ότι καμία χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει άσυλο σε κάποιον, εάν τον θεωρήσει εισβολέα. Ακόμα όμως και σε πρόσφυγες πολέμου από όμορες χώρες μπορεί να αρνηθεί το άσυλο εφόσον κρίνει ότι κινδυνεύει η εσωτερική της ασφάλεια, τάξη ή κι άμυνα. Τέλος μπορεί και να απελάσει πρόσφυγα εάν ο τελευταίος δεν πληροί τις υποχρεώσεις του απέναντι στη χώρα που τον φιλοξενεί. Η σχέση φιλοξενούντα και φιλοξενούμενου έχει υποχρεώσεις αμφίπλευρες.

ΕΔΩ ΟΛΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1951 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Ας παραθέσουμε ορισμένα σημεία της Σύμβασης.

Αρθρον 2. – Πάς πρόσφυξ υπέχει έναντι της χώρας ένθα ευρίσκεται υποχρεώσεις απαιτούσας ιδίως όπως ούτος συµµορφούται προς τους νόµους και κανονισµούς της χώρας ταύτης ως και προς τα δια διατήρησιν της δηµοσίας τάξεως λαµβανόµενα µέτρα.

 

Αρθρον 31. – Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόµου εισόδου ή διαµονής, εάν ούτοι προερχόµενοι απ’ ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν πάντως ότι ούτοι αφ’ ενός µεν θα παρουσιαστούν αµελλητί εις τας αρχάς αφ’ ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόµου αυτών εισόδου ή διαµονής.

 

Αρθρον 32. – 1. Αι Συµβαλλόµεναι Χώραι δεν θα απελαύνουν πρόσφυγας νοµίµως διαµένοντας επί του εδάφους αυτών, ειµή µόνον δια λόγους εθνικής ασφαλείας ή δηµοσίας τάξεως.

 

Αρθρον 44. – Πάν Συµβαλλόµενο Κράτος δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλη την παρούσαν σύµβασιν δι’ ανακοινώσεως απευθυνοµένης εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.

 

Πιστεύουμε, αφού κανείς κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει, πως προέχει (οφείλει θα λέγαμε εμείς) το κάθε κράτος να προασπίζεται τα συμφέροντα των ημεδαπών πολιτών.

Μακάρι να μην υπήρχαν πρόσφυγες και μακάρι να μπορούσε η Ελλάδα να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται. Οπότε σε κάθε περίπτωση ας δούμε ποιοι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ είναι πρόσφυγες κι όχι εισβολείς και ναι να τους βοηθήσουμε με τις πενιχρές δυνατότητες που έχουμε.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares