Δευτέρα , 5 Δεκεμβρίου 2022

Απάντηση Παναγιωτόπουλου για το βοήθημα οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Με το νέο πλαίσιο μισθολογικής κατάταξης, οι βασικοί μισθοί των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αυξήθηκαν κατά μεγάλο ποσοστό, με άμεση συνέπεια την αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για την αναγνώριση του γάμου…

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας έχουν λάβει σχετικές αποφάσεις για τη διαμόρφωση του ύψους του χρηματικού ποσού αναγνώρισης γάμου, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή.

«Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν.1105/1980 (Α’ 299), προβλεπόταν η υποχρεωτική καταβολή χρηματικού ποσού, ίσου με έναν βασικό μισθό, που έφερε κατά τον χρόνο της καταβολής για τον πρώτο γάμο, για τον κάθε μέτοχο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Με το άρθρο 17 του ν.3036/2002 (Α’ 171) καταργήθηκαν, από 23-7-2002, οι διατάξεις του προεκτεθέντος άρθρου 2 του ν.1105/1980. Επομένως, οι μέτοχοι του Ταμείου που έχουν τελέσει τον γάμο τους μετά την 22-7-2002 απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ενός βασικού μισθού υπέρ του Ταμείου», εξήγησε ο υπουργός.

«Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (Α’ 74)», διευκρίνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου η μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών πραγματοποιείται σε 4 κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ίδιου νόμου καθορίσθηκαν οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί ανά κλιμάκιο και κατηγορία κατάταξης».

Αναφορικά με το ζήτημα της καθυστέρησης, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι «συγκροτήθηκε επιτροπή που ήδη ολοκλήρωσε το έργο της και στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, με το οποίο καθορίζεται ο νέος αριθμός μεριδίων των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού».

Όπως είπε, στόχος είναι «να εναρμονισθεί με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017, με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ύψος του χορηγούμενου βοηθήματος οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού».

Υπενθύμισε, δε, ότι τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας «διοικούνται από Διοικητικά Συμβούλια και τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου μέσω των Γενικών Επιτελείων. Επομένως, οι αποφάσεις που αφορούν χορήγηση μερισμάτων λαμβάνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους, πάντοτε σε συνάφεια με τα αντίστοιχα έσοδά τους».

«Ειδικότερα, τα Συμβούλια των Ταμείων, αφού εξετάσουν όλες τις σχετικές παραμέτρους, αποφασίζουν για την τροποποίηση ή μη της ισχύουσας νομοθεσίας, υποβάλλοντας σχετική εισήγηση», κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares