Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023

Αλλάζει ο τρόπος προμήθειας φαρμάκων για τα νοσοκομεία

Αλλάζουν όλα στον τρόπο που θα προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία τα φάρμακα από 1η Απριλίου, καθώς την προμήθεια φαρμάκων περνάει πλέον από τον ΙΦΕΤ στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

Με τροπολογία που φέρνει στη Βουλή το Υπουργείο Υγείας δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προμήθειας φαρμάκων στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, στο Νομοσχέδιο «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου”, καταργείται η διάταξη για προμήθεια φαρμάκων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και από την 1η Απριλίου η δικαιοδοσία και τον έλεγχο της Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Να σημειωθεί πως πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, μετατρέπει το ΙΦΕΤ (θυγατρική του ΕΟΦ) σε μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και άρα σε κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό.

Νοσοκομειακά Φάρμακα: Τι προβλέπεται στη νέα τροπολογία

Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

«1. Από 1ης.4.2023 η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) αναλαμβάνει:

α) τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η ΕΚΑΠΥ και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) ‘Παπαγεωργίου’, και

β) τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’ ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορείς (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

2. Για τις προμήθειες της παρ. 1 εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

3. Η εκκαθάριση των δαπανών και η πληρωμή των δικαιούχων για τις προμήθειες της παρ. 1 γίνονται από την ΕΚΑΠΥ, σε βάρος του προϋπολογισμού της, από τα ποσά των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 ‘Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα’.

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος θέμα και, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ, κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., ιδίως δε ο τρόπος παραγγελιοληψίας των νοσοκομείων.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής του παρόντος.

5. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. ‘Παπαγεωργίου’ και βρίσκονται σε εξέλιξη ή υλοποιούνται εντός του έτους 2023, ολοκληρώνονται με την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων, με συμβαλλόμενο μέρος την ΕΚΑΠΥ, σύμφωνα με την παρ. 1.

6. Η παρ. 7 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της αγοράς φαρμάκων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) , καταργείται».

Αξίζει να σημειωθεί πως με το προηγούμενο νομοσχέδιο, με το οποίο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την πλήρη ανατροπή του χαρακτήρα του ΙΦΕΤ ως κρατική φαρμακαποθήκη, το Ινστιτούτο δεν θα υπόκειται πλέον σε κανέναν έλεγχο του ΕΟΦ και του υπουργείου Υγείας.

 

newsIT.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares