Κυριακή , 29 Νοεμβρίου 2020

28η Οκτωβρίου 2020: Μόνο η Ελληνική Λύση κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη

28η Οκτωβρίου 2020: Μόνο η Ελληνική Λύση κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη

28η Οκτωβρίου 2020: Ο Πρωθυπουργός έφυγε πάλι διακοπές, και τα υπόλοιπα κόμματα δεν έστειλαν ούτε εκπρόσωπο, μόνον η Ελληνική Λύση κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστο Στρατιώτη

Απίστευτη ασέβεια των πολιτικών κομμάτων μόνο η Ελληνική Λύση ήταν παρούσα στην κατάθεση Στέφανου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μαζί με όλους τους αρχηγούς του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας! Κανένας σεβασμός στη μεγάλη εθνική γιορτή και το ΟΧΙ του 1940! Το ότι δεν έγινε φέτος η παρέλαση, δεν δικαιολογεί αυτή την αδιαφορία από τα πολιτικά κόμματα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πλησιάζουν εκλογές στριμώχνονται σε ούρα για να καταθέσουν, σήμερα δεν έκαναν ούτε τον κόπο να στείλουν έστω και ένα απλό μέλος για να τους εκπροσωπήσει

28η Οκτωβρίου 2020: Μόνο η Ελληνική Λύση κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη
Óõíôáãìá–28ç Ïêôùâñéïõ Åðåôåéïò ôçò Åèíéêçò Åïñôçò .Êáôáèåóåéò Óôåöáíùí óôï Ìíçìåéï ôïõ Áãíùóôïõ Óôñáôéùôç áðï ôïí Ðåñéöåñåéáñ÷ç Áôôéêçò Ãéùñãï Ðáôïõëç , åêðñïóùðï ôïõ Äçìïõ Áèçíáéùí êáé åêðñïóùðïõ ôïõ ÃÅÅÈÁ
Ëïãù ôçò ðáíäçìéáò ôïõ COV êáé ôùí ìåôñùí áðáãïñåõóçò, äåí ðñïóçëèå ç Ðïëéôéêç êáé ç Ðïëéôåéáêç çãåóéá(Ð.ô.Ä.-Ðñùèõðïõñãïò. áñ÷çãïé êïììáôùí , çãåóéá Åíïðëùí Äõíáìåùí) Ôçí ðïëéôéêç Çãåóéá ôçí åêðñïóùðçóå ï Ðåñéöåñåéáñ÷çò Áôôéêçò Ãéùñãïò Ðáôïõëçò Photo ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

 

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares