Πέμπτη , 22 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ τελεσίγραφο της Ρωσίας ΥΠΕΡ της Ελλάδος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821…

Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ τελεσίγραφο της Ρωσίας ΥΠΕΡ της Ελλάδος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821...


Στις 23 Ιουνίου 1821, 3 μήνες δηλαδή μετά την αποκήρυξη τού ενόπλου κινήματος τού Υψηλάντου από τον Τσάρο ο Ρωσικός Στρατός τελικώς άρχισε να προετοιμάζεται για πόλεμο κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στις 6 Ιουλίου 1821, ο Βαρώνος Grigory Alexandrovich Stroganoff (1770-1857), πρέσβυς της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη τo 1821, επέδωσε προς την Υψηλή Πύλη (Οθωμανική Κυβέρνηση) το εναγωνίως προσδοκώμενο από τους Έλληνες τελεσίγραφο πολέμου τής Ρωσίας κατά τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το Ρωσικό τελεσίγραφο απειλούσε την Υψηλή Πύλη ότι εάν δεν σταματήσει να πολεμάει τον Χριστιανικό κόσμο θα τους επετίθετο, και μάλιστα έδωσε προθεσμία μόλις 8 ημερών προς συμμόρφωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις επιταγές του τελεσιγράφου.

Το τελεσίγραφο αυτό είναι ιστορικό καθώς ο Τσάρος δεν διεκδικούσε ούτε σπιθαμή εδάφους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απλώς απαιτούσε από τον Σουλτάνο να σταματήσει επί τέλους να σφάζει τούς… υπηκόους του, τούς φιλειρηνικούς ραγιάδες των μη εμπολέμων περιοχών, εις αντίποινα για κάθε στρατιωτική ήττα των Τούρκων από τούς Έλληνες στις εμπόλεμες περιοχές.

Αναλυτικά αναφέρει το τελεσίγραφο:

« Ό,τι προ παντός άλλου εφοβείτο ο αυτοκράτωρ ήτο μήπως η Πύλη ενισχύουσα διά τής διαγωγής της το επιχείρημα των προταιτίων τής επαναστάσεως, ενομιμοποίει ένοπλον εξ ανάγκης αντίστασιν εις αποτροπήν τού παντελούς αφανισμού τού ελληνικού λαού και τής θρησκείας, ην πρεσβεύει. Οι φόβοι τού αυτοκράτορος επραγματοποιήθησαν.
Κίνδυνοι όχι ολιγώτερον δεινοί ηπείλησαν άλλοτε την Πύλην, καθ’ ους μάλιστα καιρούς εξωτερικοί πόλεμοι απεκαθίστων δεινοτέραν την θέσιν της· και όμως ουδέποτε εν τη οθωμανική αυτοκρατορία γενική προγραφή έπεσεν επί ολόκληρον έθνος, ούτε τόσον αναισχύντως εξυβρίσθη η χριστιανική θρησκεία. Βέβαιον κατά δυστυχίαν είναι, ότι η Πύλη δεν καταδιώκει μόνον τούς ταραχοποιούς και τούς οπαδούς των, αλλά όλον το ελληνικόν έθνος, ως και αυτάς τας πηγάς τής υπάρξεώς του και τής εκ νέου παραγωγής του και αναγκάζει την χριστιανοσύνην να εκλέξη έν εκ των δύο: ή να μη μένη ακίνητος θεατής τής εξολοθρεύσεως χριστιανικού λαού, ή να ανέχεται κατάστασιν πραγμάτων τείνουσαν εις διατάραξιν τής ειρήνης, ην ηγόρασε διά τόσων θυσιών.
Η τουρκική κυβέρνησις…να ειδοποιηθή από τού νυν ότι καθίσταται φανερά πολέμιος προς όλον τον χριστιανικόν κόσμον, ότι νομιμοποιεί την ιδίαν υπεράσπισιν των Ελλήνων πολεμούντων εις αποφυγήν τής αφεύκτου φθοράς των.»
Με πληροφορίες από istorikathemata.com

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares