Πέμπτη , 22 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΣΟΚ στη Ν.Δ.! “Το κόμμα φαίνεται αθεράπευτα ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ… Είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πληρώσει τις τράπεζες… Μηδενικά περιουσιακά στοιχεία”…

ΣΟΚ στη Ν.Δ.! "Το κόμμα φαίνεται αθεράπευτα ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ... Είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πληρώσει τις τράπεζες... Μηδενικά περιουσιακά στοιχεία"...

Το κόμμα είναι αθεράπευτα χρεοκοπημένο, έχοντας αυξήσει τον τραπεζικό δανεισμό του πάνω από 25.000.000 € στα 250.000.000 € συνολικά – ενώ η μοναδική λύση του είναι η διαγραφή χρέους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται με τόκους και έξοδα τραπεζών άνω των 27.000.000 € ετησίως.

«Η ύπαρξη των πολιτικών διαιρέσεων συμπίπτει με την έναρξη της πολιτικής ζωής των ανθρώπων. Η δημιουργία των σύγχρονων πολιτικών κομμάτων έχει τις ρίζες της στην υποχώρηση του απολυταρχισμού που συντελέσθηκε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Όσον αφορά το ελληνικό κομματικό σύστημα, έχει βαθιές ρίζες και συγκέντρωσε πολύ ενωρίς μερικές από τις απαραίτητες για την ανάπτυξη του προϋποθέσεις.

Εν τούτοις, η Ελλάδα δεν ακολούθησε τη διεθνή εξέλιξη και δεν κατόρθωσε να φτάσει σε επίπεδο κομματικής οργάνωσης άλλων κρατών. Υπάρχει άμεση ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αποτελέσουν εκείνο το πρόσφορο μέσον που μπορεί να εξασφαλίσει τη δημιουργία δημοκρατικής οργάνωσης και δημοκρατικής λειτουργίας τους.

Πολύ φοβάμαι όμως την περαιτέρω υποβάθμιση τους, με κριτήριο τις διαπιστώσεις των ξένων. Σύμφωνα με αυτές, στην Ελληνική Βουλή σήμερα υπάρχου 299 προβληματικές προσωπικότητες και μία κακοποιός που ακολουθεί συγκεκριμένο σχέδιο, χωρίς να έχει καθόλου ψευδαισθήσεις και χωρίς να εκβιάζεται – με την καλή έννοια του όρου» (Κ.Χ. με παρεμβάσεις).

 

Επικαιρότητα
Όλα τα πολιτικά κόμματα υποχρεώνονται να δημοσιεύουν ετήσιους Ισολογισμούς – οι οποίοι όμως δεν έχουν αναλυτικές περιγραφές εξόδων και υποχρεώσεων. Οι Ισολογισμοί τώρα των κομμάτων, όσον αφορά τα έσοδα, συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

Την κρατική Χρηματοδότηση, με τα παρακάτω:
(α) Τακτική: Πρόκειται για τα χρήματα που λαμβάνουν ετήσια τα κόμματα από το κράτος – όπου, με βάση το νόμο 3023/2002, «το ποσόν αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 1,02 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους».

(β) Εκλογική: Αφορά τις εκλογές, όπου το ποσόν «καταβάλλεται κάθε φορά που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,22 τοις χιλίοις επί των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της μίας εκλογές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί, αθροιστικά, το 0,35 τοις χιλίοις».

(γ) Επιμορφωτική: «Πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί, που δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση…. λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση από το Κράτος για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και μελετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών τους. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε ποσό ίσο με το 0,1 τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Την ιδιωτική χρηματοδότηση
Εδώ πρόκειται για τις εισφορές μελών, βουλευτών και φίλων του εκάστοτε κόμματος, οι οποίες είναι προαιρετικές.

Τα έσοδα από δάνεια
Αφορά το δανεισμό των κομμάτων από τις τράπεζες, συνήθως με εγγύηση την κρατική τους χρηματοδότηση – κάτι που δεν είναι εύλογο, αφού δεν πρόκειται για ένα σταθερά σίγουρο ποσόν.

Διάφορα
Σε γενικές γραμμές τώρα, στη στήλη των εσόδων υπάρχει η αναφορά και στα «χρηματικά διαθέσιμα» του εκάστοτε κόμματος – δηλαδή στα ποσά που διαθέτουν τα κόμματα στο ταμείο τους. Όσον αφορά τις δαπάνες, πρόκειται για τους μισθούς του προσωπικού, τα ενοίκια, τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ κοκ.

Ανάγνωση Ισολογισμού
Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη ΝΔ (επιφυλασσόμενοι για τυχόν αριθμητικά λάθη), δημοσιεύει όπως η κάθε εταιρεία (α) την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2017, παραθέτοντας δίπλα τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2016, καθώς επίσης (β) τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του 2017. Στα πλαίσια αυτά τα εξής (πηγή):

(α) Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2017: Τα έσοδα της από την ετήσια τακτική κρατική χρηματοδότηση ήταν 4.325.162,77 € ή 360.430,16 € μηνιαία, έχοντας αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2016 – όπου ήταν ύψους 2.974.350,55 € (γράφημα). Αυξημένες ήταν επίσης η κρατική επιμορφωτική χρηματοδότηση, στα 865.032,55 € (72.110 € το μήνα!), οι εισφορές των μελών-Βουλευτών-Ευρωβουλευτών (626.589,43 € ετήσια) και οι εισφορές λοιπών τρίτων – στο εντυπωσιακό ποσόν των 1.932.664,81 € μόνο για το 2017 ή 161.055,33 € το μήνα, γεγονός που σημαίνει έχει οικονομικά ισχυρούς υποστηρικτές. Η ανώνυμη χρηματοδότηση μηδενίσθηκε από 150.000 € το 2016, τα λοιπά έσοδα της περιορίσθηκαν, ενώ το σύνολο των εσόδων της το 2017, ο τζίρος της όπως θα λέγαμε για μία επιχείρηση, αυξήθηκε στα 7.828.739,57 € ή 652.394,95 € μηνιαία!

ΣΟΚ στη Ν.Δ.! "Το κόμμα φαίνεται αθεράπευτα ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ... Είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πληρώσει τις τράπεζες... Μηδενικά περιουσιακά στοιχεία"...

Όσον αφορά τώρα τα έξοδα λειτουργίας της που ακολουθούν, μειώθηκαν σημαντικά στα 4.225.163,19 € από 6.100.076,90 € το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα να εγγράψει κέρδη προ τόκων και εξόδων τραπεζών ύψους 3.603.576,38 € (46% επί του τζίρου), από μόλις 120.384,29 € το 2016. Εν τούτοις, οι τόκοι και τα έξοδα των τραπεζών λόγω του τεράστιου δανεισμού της (250.634.064,96 € που φαίνεται από τον Ισολογισμό), κόστισαν 27.611.092,55 € το 2017 – οπότε η χρήση έκλεισε τελικά με την υπέρογκη ζημία των -24.007.516,17 €, μετά από ένα επίσης ζημιογόνο 2016 (-27.443,532,72).

Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η ΝΔ είχε ζημίες ύψους -2.000.626,30 για κάθε μήνα λειτουργίας της το 2017 – οπότε δύσκολα μπορεί να χαρακτηρισθεί υγιής η διαχείριση της. Επίσης πως επιβαρύνεται με τόκους και έξοδα τραπεζών της τάξης του 11% (επιτόκιο) ετησίως – κάτι που στη σημερινή εποχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τοκογλυφία, ή τουλάχιστον πως οι διαπραγματεύσεις της με τις τράπεζες δεν είναι συμφέρουσες.

(β) Ισολογισμός 2017: Από την πλευρά του ενεργητικού (επάνω μισό), διαπιστώνουμε πως αυξήθηκε στα 1.389.750,17 € από 1.007.586,75 € το 2016, κυρίως λόγω των ταμειακών διαθεσίμων – των 441.245,67 € που έχει δηλαδή το κόμμα στα ταμεία του, τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα.

ΣΟΚ στη Ν.Δ.! "Το κόμμα φαίνεται αθεράπευτα ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ... Είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να πληρώσει τις τράπεζες... Μηδενικά περιουσιακά στοιχεία"...

Όσον αφορά τώρα το παθητικό της (κάτω μισό), διαθέτει μηδενικά κεφάλαια, ενώ η ζημία της αυξήθηκε σωρευτικά στα 262.389.782,51 € το 2017, λόγω των ζημιών χρήσης του 2017 που αναφέραμε παραπάνω (-24.007.516,17 €). Παραδόξως αυξήθηκε επίσης ο τραπεζικός δανεισμός της στα 250.634.064,96 € από 225.258.115,11 € το 2016, δηλαδή πάνω από 25.000.000 € – πιθανότατα επειδή κατάφερε να πληρώσει μόνο ένα ελάχιστο μέρος των τόκων/εξόδων του 2017 (μόλις περί τα 2,5 εκ. € από τα 27,6 εκ. €), οπότε ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί καθόλου τα δάνεια της.

Λογικά εδώ απορεί κανείς με ποια κριτήρια συνεχίζουν να τη δανείζουν οι τράπεζες – τα οποία δεν μπορεί να είναι οικονομικά. Το σύνολο του παθητικού της πάντως, των υποχρεώσεων της δηλαδή, είναι 263.779.532,68 € – ενώ η καθαρή της θέση, με προβλέψεις και υποχρεώσεις, ασφαλώς δεν μπορεί να είναι όσο το ενεργητικό της που αναφέρεται κάτω (1.389.750,17 €), αλλά όσο η διαφορά του παθητικού από το ενεργητικό: ήτοι 262.389.782,51 € που αναφέρεται επάνω.

Επίλογος
Ολοκληρώνοντας, η χρηστή διαχείριση φαίνεται μόνο από τη μείωση των αμοιβών και εξόδων του προσωπικού, κατά περίπου 1,38 εκ. €, καθώς επίσης των διαφόρων δαπανών κατά 640 χιλ. € – θυμίζοντας την πολιτική των μνημονίων που επιβάλλεται στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα φαίνεται αθεράπευτα χρεοκοπημένο – αφού είναι αδύνατον ποτέ να πληρώσει τις τράπεζες, πόσο μάλλον με μηδενικά περιουσιακά στοιχεία και με ζημίες (όπως τα ελλείμματα ενός κράτους) που αυξάνονται κάθε χρόνο, ύψους 24 εκ. € το 2017. Εάν τώρα ένα χρεοκοπημένο κόμμα με συνεχή ελλείμματα μπορεί να σώσει την Ελλάδα, είναι κάτι που αφορά τους Έλληνες εκλογείς – ενώ η μοναδική λύση του είναι αυτή που έχει σχέση και με τη χώρα: η ονομαστική διαγραφή των χρεών του.
analyst.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares