Δευτέρα , 18 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!!!
ΕΝΩΠΙΟΝ των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δ ή μ ο ι (!), Περιφέρειες)
ΕΝΩΠΙΟΝ των κοινοβουλευτικών & εξωκοινοβουλευτικών.. κ ο μ μ ά τ ω ν
ΕΝΩΠΙΟΝ των συλλογικών.. φ ο ρ έ ω ν (επαγγελματικών, πολιτιστικών κ.ά.) στην Ελλάδα και την Ομογένεια

ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Αθανάσιου Καρανάσιου του Δημητρίου, Πολιτικού Μηχανικού, Έλληνα πολίτη, κατοίκου Αθηνών
Για ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ της συμφωνίας των κ.κ. Τσίπρα-Κοτζιά-Ζάεφ-Ντιμιτρόφ για το Σκοπιανό
Η εν λόγω συμφωνία κρίνεται ακυρώσιμη ως παράνομη και αυταρχική, εκτός των άλλων, για τους παρακάτω νόμιμους και λόγους:

• Δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας του.. ά ρ θ ρ ο υ.. 28, παρ. 2 του Συντάγματος (εξυπηρέτηση σπουδαίου εθνικού συμφέροντος και εξουσιοδότηση, κύρωση από την Βουλή με πλειοψηφία των τριών πέμπτων).
• Είναι αντίθετη στο.. ά ρ θ ρ ο.. 36 παρ. 1 & 2 του Σ. (σύναψη διεθνούς συνθήκης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με ανακοίνωσή της στην Βουλή).
• Παραβιάζει την «α ρ χ ή.. της.. α μ ο ι β α ι ό τ η τ α ς» σύμφωνα με την οποία μία χώρα αναγνωρίζει σε άλλη χώρα δικαιώματα ή (και) αποδέχεται υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση εξασφάλισης από την άλλη χώρα ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
• Προσκρούει στα.. α ν θ ρ ώ π ι ν α.. δ ι κ α ι ώ μ α τ α.. των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με τον Χάρτη, την Οικουμενική Διακήρυξη και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του αυτόχθονος πληθυσμού.
• Ανατρέπει τις τελεσίδικες δύο.. α π ο φ ά σ ε ι ς.. του.. Α ρ ε ί ο υ.. Π ά γ ο υ.. του 2009 και του 1994, που έκριναν ως ανύπαρκτη την «μακεδονική» γλώσσα και ανύπαρκτο το «μακεδονικό» έθνος
• Κρίνεται το αξιόποινο της πράξης για.. ε σ χ ά τ η.. π ρ ο δ ο σ ί α,.. κατά το.. άρθρο 134 παρ. 2α και 2β του.. Ποινικού Κώδικα (γιατί οι υπογράψαντες αυτή κ.κ. Τσίπρας-Κοτζιάς καταλύουν ή αλλοιώνουν ή καταστούν ανενεργό το δημοκρατικό πολίτευμα, λόγω σφετερισμού της ιδιότητάς τους ως οργάνων του κράτους με με την ιδιότητα του πρωθυπουργού και του υπουργού των εξωτερικών αντίστοιχα).

Και επειδή, κατά το.. ά ρ θ ρ ο.. 95 του Συντάγματος «Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: α) Η μετά από αίτηση αρμοδιότητα ακύρωση εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου.»

Απευθύνω Ε Κ Κ Λ Η Σ Η, στους στην επικεφαλίδα αναφερόμενους.. φ ο ρ ε ί ς.. (συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις, Δήμους (!), περιφέρειες, πολιτικά κόμματα κ.ά.) ως έχοντες την τεχνική, νομική, πολιτική, διοικητική και οικονομική υποδομή), ενάντια στην συμφωνία στις Πρέσπες των κ.κ. Τσίπρα-Ζάεφ-Κοτζιά-Ντιμιτρόφ για την Μακεδονία, ΝΑ:
• Δ ι α τ η ρ ο ύ ν.. με κάθε μέσον και τρόπο (δημοσιεύσεις, αναφορές, ημερίδες κ.λπ) στην.. ε π ι κ α ι ρ ό τ η τ α.. το ζήτημα ονοματολογίας των Σκοπίων με τα συμπαρομαρτούντα θέματα.
• Συ σ π ε ι ρ ώ ν ο υ ν ..τους Έλληνες στην Επικράτεια και την Ομογένεια ενάντια στον σφετερισμό της ιστορίας της Ελληνικής φυλής.
• Π ρ ο σ φ ύ γ ο υ ν.. άμεσα στο ΣτΕ και τους διεθνείς οργανισμούς για την.. α κ ύ ρ ω σ η.. και καταγγελία της.
• Α ν α κ η ρ ύ ξ ο υ ν.. ως p e r s o n a.. non.. g r a t a.. (ανεπιθύμητο) κάθε άτομο που συνέδραμε ή θα συνδράμει στην στήριξή της.
• Α πα ι τ ή σ ο υ ν,.. εν πάση περιπτώσει, παντοιοτρόπως την.. δ ι ε ξ α γ ω γ ή.. δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ ο ς.. (αναφαίρετο, συνταγματικό, αυτονόητο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών) για την αποδοχή ή όχι της εν λόγω (επαχθούς και λεόντειας) συμφωνίας.

Αθήνα, 30/06/2018
Αθανάσιος Καρανάσιος
Email: [email protected]

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares